ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
อปท.ตรัง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ/ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

วันที่ 24 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 35 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมืองตรัง นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ/ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

          ทั้งนี้สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป สำหรับกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ก่อนปีงบประมาณถัดไป เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งในการประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัด เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

          ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า การทำงานตามวิธีการหลักการ โดยยึดระเบียบกฎหมายเป็นหลัก ยึดขั้นตอน ยึดหลักวิชาการ และสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นพื้นฐานในการที่จะฝึกนิสัยคนในการบริหารจัดการ ถ้าเราไม่ทำตามกระบวนการเรื่องนี้ จะไม่สามารถไปสวมวิญญาณคนทำงานที่เป็นไปตามหลักการได้  คนทำงานแบบไม่มีแผน ไม่มียุทธศาสตร์ ก็คือคนทำงานแบบเฉพาะหน้า ใช้สามัญสำนึก การบริหารปกครองท้องถิ่นถ้าเราทำตามสามัญสำนึก เราก็จะได้คิดแบบสั่งมาก็ทำตามที่สั่ง เพราะเราไปมองว่าเกิดจากสามัญสำนึกในการทำงาน เพราะฉะนั้นในการเริ่มต้นการทำงานต้องมองรอบทิศ ทุกคนควรจะมองเบื้องต้นในแง่ดี ไม่อคติ การทำงานต้องการความร่วมมือทุกภาคส่วน ทุกองค์กร มีแนวคิดร่วมกัน แล้วงานนั้นจะบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จในการทำงาน