ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ เปิดกิจกรรมปลูกป่าสร้างอาหารถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 24 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 37 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่สถานีพัฒนาที่ดินตรัง หมู่ที่ 1 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าสร้างอาหารถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมปล่อยปลานิล และปลากินพืช จำนวน 9,000 ตัว

          โครงการปลูกป่าสร้างอาหาร ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมการใช้ประโยชน์พื้นที่แบบทฤษฎีใหม่ ในเนื้อที่ 94 ไร่ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับและประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมในพื้นที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน และเพื่อเป็นรูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่ด้านการเกษตรแบบครบวงจรในลักษณะการทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่แบบภาคีเครือข่าย ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการวางแผนการใช้ที่ดินและการปรับปรุงดินให้เหมาะสมสำหรับการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน

          ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตร โดยการปลูกป่าสร้างอาหารให้เป็นแหล่งดูงานของประชาชนในพื้นที่จังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำการเกษตรซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นศูนย์รวมการบูรณาการแบบเบ็ดเสร็จในการทำงานร่วมกัน (Sinngle command)