ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรังเปิดงานวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2559

วันที่ 25 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 68 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

  (25 พ.ย.) เวลา 09.00 น. ที่สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 6 เนื่องด้วย วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

สำหรับพระประวัติของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 2 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในระหว่างที่ ทรงศึกษาอยู่ ณ ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นประเทศที่ก่อกำเนิดกิจการลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก ได้ทรง เห็นว่า กิจการลูกเสือเป็นกิจการที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเป็นอันมาก

เมื่อทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ ขึ้นครองราชย์สมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี จึงได้ทรงจัดตั้งกองลูกเสือไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 นับเป็นประเทศที่มีการจัดตั้งกิจการลูกเสือเป็นประเทศที่ 3 รองจากประเทศอังกฤษ และ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในระยะแรกได้ทรงจัดตั้งเป็น กองเสือป่า ฝึกอบรมเยาวชนให้รู้จักรักชาติ ความมีระเบียบ วินัย และการช่วยเหลือป้องกันประเทศชาติ โดยทรงเสียสละ ฝึกด้วยพระองค์เอง จนกระทั่งกิจการลูกเสือได้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับตราบเท่าทุกวันนี้ นอกจากพระองค์จะได้ทรงจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นในประเทศไทยแล้ว

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่ทรงพระปรีชาสามารถในทุกด้าน ได้ทรงปกครองบ้านเมือง ให้ประชาชนใต้ร่มโพธิสมภาร มีชีวิตความเป็นอยู่ ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ทรงพัฒนาบ้านเมือง ให้เจริญรุ่งเรืองเท่าเทียมอารยประเทศ พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นพิเศษ ในด้านนิพนธ์บทประพันธ์ ทั้งร้อยแก้ว และ ร้อยกรอง เป็นคติสร้างความสำนึก ให้คนไทยรักชาติ พระองค์ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ พสกนิกรจึงได้พร้อมใจกัน ถวายสมญานาม พระองค์ว่า”พระมหาธีรราชเจ้า”