ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
อำเภอห้วยยอด จ.ตรัง ประกาศให้ชายไทยที่เกิด พ.ศ.2542 ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน

วันที่ 26 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 59 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายณัฐวุฒิ สังข์สุข ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) รักษาราชการแทนนายอำเภอห้วยยอด กล่าวว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 อำเภอห้วยยอดได้ออกประกาศ (สด.38) ให้ชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย ที่เกิดปีเถาะ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2542 ซึ่งมีภูมิลำเนาทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 อยู่ในเขตอำเภอห้วยยอด ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน (ขึ้นทะเบียนทหาร) ณ ที่ทำการสัสดีอำเภอ ที่ว่าการอำเภอห้วยยอด ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในเวลาปฏิบัติราชการทุกวัน

ทั้งนี้ ให้นำหลักฐานประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) ของตนเอง บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง สูติบัตร (ถ้ามี) กรณีบิดา มารดา หย่าร้าง และไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือใบมรณบัตร กรณี บิดา มารดา เสียชีวิต อนึ่ง ผู้ใดไม่ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินภายในกำหนด มีความผิดต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิด 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ