ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2 พร้อมลงที่พื้นติดตาม สอดส่องโครงการในพื้นที่จังหวัดตรัง

วันที่ 26 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 45 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานจังหวัดตรัง นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 และประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตรัง ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2 โดยในที่ประชุมได้มีการสรุปผลการดำเนินงานการลงพื้นที่ติดตาม สอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตรังประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ซึ่งแบ่งเป็นในปีงบประมาณ 2558 มีจำนวน 8 โครงการ ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 28 โครงการ และในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 40 โครงการ

ทั้งนี้ หลังจากรับฟังการบรรยายสรุปทางคณะฯ ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตาม สอดส่อง จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอเมืองตรัง งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 39,246,000 บาท ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังรับผิดชอบ และโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง อำเภอเมืองตรัง งบประมาณในการก่อสร้าง 1,482,500 บาท ซึ่งโครงการชลประทานตรังรับผิดชอบ โดยจะนำข้อมูลจากการลงพื้นที่ไปทำการตรวจสอบและพิจารณาต่อไป