ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
สำนักงานพลังงาน จ.ตรัง สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน

วันที่ 28 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

         นายสุรกฤษฎิ์ วงศ์วราภัทร์ พลังงานจังหวัดตรัง กล่าวว่า สำนักงานพลังงานจังหวัดตรังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการผลิตพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก โดยการค้นหาและนำวัตถุดิบหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสนองตอบต่อความต้องการของคนในชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองโดยใช้พลังงานที่ผลิตขึ้นได้เองในชุมชน เป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นพระราชดำริที่ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย บนหลักการ "มีเหตุผล พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน” เป็นแนวทางที่สามารถนำมาปรับใช้ได้กับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน รวมทั้งการพัฒนาด้านพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง จะเข้าไปดำเนินการวิเคราะห์การใช้พลังงานในการแปรรูปผลิตภัณฑ์และส่งเสริมเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานหรือการลดระยะเวลาการแปรรูป หรือ การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการแปรรูป ได้แก่ เตาย่างปลาประหยัดพลังงาน ผลการประหยัดเชื้อเพลิง เท่ากับร้อยละ 50 และลดการใช้พลังงานลงมากกว่าร้อยละ 25 /เตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดประสิทธิภาพสูง /โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ / เตาฟืนนาชุมเห็ด เป็นการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชีวิตและอาชีพของคนในชุมชน

พลังงานจังหวัดตรัง กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ทั้งด้าน เชื้อเพลิง ไฟฟ้า ประปา ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดการดำเนินการตามแนวทางการประหยัดน้ำเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ซึ่งได้ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายรวมถึงส่งเสริมบทบาท การมีส่วนร่วมในการลดการสูญเสียน้ำโดยไม่จำเป็นอีกด้วย