ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จ.ตรัง พัฒนาแหล่งน้ำในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สามารถช่วยเหลือประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

วันที่ 28 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 36 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง เปิดเผยว่า การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกหรือการชลประทานนับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญ และมีประโยชน์อย่างมากสำหรับประชาชน ในการช่วยให้เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์ตลอดทั้งปี โดยพื้นที่การเพาะปลูกนอกเขตชลประทาน ซึ่งต้องอาศัยน้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลัก ทำให้พืชได้รับน้ำไม่สม่ำเสมอตามที่พืชต้องการ อีกทั้ง ความผันแปรเนื่องจากฝนตกไม่เพียงพอกับความต้องการ เป็นผลให้ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ มากกว่าโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริประเภทอื่น สำหรับในพื้นที่จังหวัดตรัง มีโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 21 โครงการ ประกอบด้วย อ.เมืองตรัง 4 โครงการ ,อ.นาโยง 1 โครงการ อ.กันตัง 2 โครงการ,อ.ห้วยยอด 4 โครงการ ,อ.ปะเหลียน 5 โครงการ ,อ.ย่านตาขาว 1 โครงการ ,อ.วังวิเศษ 3 โครงการ ,อ.สิเกา 1 โครงการ และอ.รัษฎา 2 โครงการ โดยทุกโครงการสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมถังขาดแคลนน้ำทำการเกษตร ซึ่งครอบคลุม 9 อำเภอของจังหวัดตรัง