ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
อบจ.ตรัง ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดิน จ.ตรัง และ อบต.นาโยงใต้ ส่งเสริมโครงการรณรงค์การปลูกและใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ให้กับชาวบ้านและเยาวชนปลูกตามแหล่งน้ำ

วันที่ 30 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 41 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

               นายทวี สัตยาไชย  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  นายมณี แป้นน้อย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายทวี คงบัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ นายโรม ไชยผล ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานและร่วมในพิธีเปิดโครงการรณรงค์การปลูกและใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ณ  องค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้  หมู่ที่ 4 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  โดยมีประชาชนและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน  มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ,ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้พร้อมทั้งรณรงค์การปลูกและการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก และเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในการป้องกันการชะล้าง และการพังทลายของดิน 

               ทั้งนี้จากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในปัจจุบันที่ประสบปัญหาความเสื่อมโทรม จนส่งผลให้พื้นที่ที่เคยมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต้องลดลงอย่างรวดเร็ว ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเสียความสมดุล นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านกายภาพและด้านคุณภาพของสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการปลูกหญ้าแฝก จึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการปลูกและใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกให้กับพสกนิกรชาวไทย เพื่อนำไปอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลาดชันที่อาจประสบภาวะเสี่ยงภัยจากการพังทลายของดินรวมไปถึงแหล่งน้ำและพื้นที่เกษตร  นอกจากนี้การปลูกหญ้าแฝก เป็นแนวยาวชิดติดกันเปรียบเสมือนกำแพงธรรมชาติที่สามารถลดระดับความรุนแรงของกระแสน้ำให้ลดน้อยลง อย่างมีประสิทธิภาพ

   กิจกรรมประกอบด้วย ช่วงเช้ามีการอบรมให้ความรู้เรื่อง "องค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก” และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตรัง ได้สนับสนุนหญ้าแฝก จำนวน 20,000 ต้น เพื่อให้ประชาชน เยาวชนได้ร่วมกันปลูกบริเวณพื้นที่คลองสั่งนา หมู่ที่ 4 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง และที่บริเวณแหล่งน้ำอื่นๆ  ในเขตพื้นที่ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรังต่อไป  หลังจากนั้นในช่วงบ่าย มีเวทีเสวนา "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” และ การบรรยาย/ชมวีดีทัศน์ การดูแล บำรุงรักษาหญ้าแฝกให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนยั่งยืน โดยวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตรัง