ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จ.ตรัง กำหนดนโยบายและมาตรการในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบตามนโยบายจังหวัดตรัง เมืองแห่งความสุข มุ่งสู่สังคมอยู่ดีมีสุข ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และเน้นคุ้มครองคนไม่สูบบุหรี่ตามกฎหมาย

วันที่ 30 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 48 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านสุขภาพของประชาชน เนื่องจากบุหรี่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ทั้งต่อผู้สูบเองและบุคคลข้างเคียงที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง อีกทั้ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังก่อให้เกิดโรคในคนที่ดื่มมากกว่า 70 โรค เป็นสาเหตุของการตายจากอุบัติเหตุ มีผลเสียต่อสังคม เป็นสาเหตุของความรุนแรง อาชญากรรม และเป็นสาเหตุสำคัญในการทำให้เกิดการเสพสารเสพติดชนิดอื่น อีกทั้ง ก่อให้เกิดผลเสียงต่อระบบเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ จังหวัดตรังมองเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดนโยบายและมาตรการในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบตามนโยบายจังหวัดตรัง เมืองแห่งความสุข เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้บูรณาการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน มุ่งสู่สังคมอยู่ดีมีสุข ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ที่สุด โดยเน้นคุ้มครองคนไม่สูบบุหรี่ตามกฎหมาย

พร้อมกำหนดประชาสัมพันธ์และดำเนินการจัดสถานที่ปลอดบุหรี่ ตามกฎหมายในระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม 2559 กำหนดสุ่มตรวจจับตักเตือนในระหว่างเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2560 กำหนดสุ่มตรวจจับปรับในระหว่างเดือนเมษายน ถึงมิถุนายน 2560 ที่สำคัญ หน่วยบริการช่วยเลิกบุหรี่ต้องมีผลงานช่วยเลิก เป้าหมายลดคนสูบตามเป้าขององค์การสหประชาชาติ (UN)