ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง กำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559

วันที่ 30 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 35 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดจัด "โครงการและกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559” ในช่วงระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ถึง 9 มิถุนายน 2560 ภายใต้กรอบแนวคิดที่เน้นและให้ความสำคัญกับการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน ทุกจังหวัดทั่วประเทศ นั้น

จังหวัดตรังได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ซึ่งจะมีทั้งในส่วนของการจัดนิทรรศการ และฐานการเรียนรู้อีก 13 ฐานการเรียนรู้ เพื่อให้เกษตรกรปละประชาชนที่สนใจได้นำองค์ความรู้เรื่องของเกษตรทฤษฏีใหม่ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้รับจากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มาปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดินและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้เกิดการลดรายจ่าย มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพต่อไป