ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ร่วมกับชมรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน (ตำรวจบ้าน) ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติดจังหวัดตรัง

วันที่ 16 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

พล.ต.ต.สมพงศ์  ทองใบ ผบก.ภ.จว.ตรัง เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติดจังหวัดตรัง รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้เทศบาลเมืองกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง

          ปัจจุบันสถานการณ์อาชญากรรม และการแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศ ยังคงระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงกำหนดให้มีการป้องกันอาชญากรรมและการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นแนวนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมดำเนินการในลักษณะแบบบูรณาการร่วมกัน ควบคู่กับการดำเนินการมาตรการทางด้านกฎหมาย ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด การที่จะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจและภาคประชาชน จำเป็นที่จะต้องมีทักษะ ความรู้ความชำนาญ ในด้านการแจ้งเบาะแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม และกระบวนการค้ายาเสพติดอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถประสานการปฏิบัติงาน ร่วมกันได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ และประเทศชาติสูงสุด ชมรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน (ตำรวจบ้าน) ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ในฐานะองค์กรภาคประชาชนที่มีจิตอาสา ได้เล็งเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด และด้วยเหตุดังกล่าว สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ร่วมกับชมรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน (ตำรวจบ้าน) ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติดจังหวัดตรังขึ้น จำนวน 10 รุ่น ครอบคลุมทั้ง 732 หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจ และสามารถแจ้งเหตุอาชญากรรมและยาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ วิธีการรับข้อมูลข่าวสารอาชญากรรมและยาเสพติด ตลอดจนการประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 190 คน