ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง ปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดตรัง รุ่นที่ 6/2560

วันที่ 20 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 48 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(20 มิ.ย.) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดตรัง รุ่นที่ 6/2560 ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรัง ที่ 1 อ.เมืองตรัง

          การดำเนินการโครงการ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดตรัง รุ่นที่ 6/2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 ดำเนินการระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2560 ระยะเวลาอบรมตามหลักสูตร จำนวน 11 คืน 12 วัน มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จากทุกอำเภอรวมจำนวน 117 คน โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง และกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรัง ที่ 1 โดยการอบรมฯ มีการให้ความรู้ด้านวิชาการ การทำกิจกรรมกลุ่ม การฝึกอาชีพ กิจกรรมนันทนาการ การฝึกระเบียบวินัย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมฯ ทุกคนมีความตั้งใจและทำกิจกรรมร่วมกันเป็นอย่างดี และสำคัญที่สุดคือ ทุกคนมีความตั้งใจที่จะเลิกพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในการอบรมฯ ครั้งนี้มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 99 คน