ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมชี้แจงโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 21 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 37 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(21 มิ.ย.) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

          ในปีงบประมาณ 2560 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ได้รับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัด จำนวน 1,690,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการต่อยอดการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริฯ จากปีงบประมาณ 2559 โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานกับโรงเรียนที่สังกัด เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 เขต 2 และ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 รวมทั้งสิ้น 110 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนต้นแบบตัวอย่าง 2 โรงเรียน โรงเรียนต้นแบบปกติ 25 โรงเรียน และโรงเรียนเครือข่าย 83 โรงเรียน การดำเนินการในปี 2560 ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลักได้แก่ กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนความต้องการของโรงเรียน กิจกรรมติดตามประเมินผล และกิจกรรมการมอบเงินรางวัลและประกาศนียบัตร