ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) รุ่นที่ 5/2560

วันที่ 21 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 41 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(21 มิ.ย.) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ของอำเภอวังวิเศษ ณ ห้องประชุมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 435 อำเภอเมืองตรัง

 เนื่องจากสถานการณ์ของปัญหาภัยคุกคามในด้านต่างๆ ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เกิดขัดแย้งในวิถีชีวิต และความรู้สึกนึกคิดของบุคคลหลายกลุ่ม หลายศาสนา ที่มีความคิดว่าตนถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคม หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงพยายามเรียกร้องต่อสู้ทุกวิถีทาง เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของกลุ่มตน ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมขึ้นทั่วไป หากส่วนราชการ หรือผู้รับผิดชอบงานด้านความมั่นคง ไม่เข้าใจ หรือปรับตัวไม่ทัน จะนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาด้านความมั่นคง ที่มีลักษณะผันผวน ซับซ้อน และแก้ไขได้ยากมากขึ้น โดยเฉพาะภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาสาธารณภัยขนาดใหญ่ ปัญหาความขัดแย้งในสังคม ปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาก่อการร้าย และปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครองได้มีนโยบายในการสร้างคุณค่าของการอยู่ร่วมกันของประชาชน โดยให้ประชาชนได้ยึดมั่นในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การรู้รักสามัคคี การเสริมสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างของสังคมหมู่บ้าน หรือชุมชนให้มีภูมิคุ้มกันที่มั่นคง ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดความสามารถ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ให้มีความรู้เท่าทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และร่วมกันคุ้มครองปกป้องหมู่บ้านและประชาชน ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน