ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่จังหวัดตรัง

วันที่ 22 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 42 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

          (22 มิ.ย.) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยมี พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5  เนื่องในโอกาส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ.นาโยง จ.ตรัง

          ทั้งนี้ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดตรัง เป็นนโยบายสำคัญของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่ดำริให้กับคณะสงฆ์ทุกจังหวัด และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมในการนำหลักของศีล 5 ให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ ครอบคลุมพื้นที่ โดยให้จัดทำในรูปโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองและประโยชน์สุขของประชาชน และเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยยึดมั่นตามคำสอนทางพระพุทธศาสนา อันจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความสงบร่มเย็น ซึ่งในการดำเนินโครงการดังกล่าว คณะสงฆ์จังหวัดตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง และหน่วยงาน องค์กรภาคี เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนโครงการในลักษณะการบูรณาการร่วมกับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยเป็นการขยายผลการดำเนินงานต่อยอดจากภารกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อบต.) ซึ่งเป็นภารกิจที่คณะสงฆ์ตรังดำเนินการตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พ.ศ.2546 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เกี่ยวกับเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จึงได้นำโครงการดังกล่าวกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน เพื่อขยายผลการดำเนินการลงไปสู่ระดับครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในชาติมีความรักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมความสามัคคีปรองดองของประชาชนในชาติ โดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา