ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดโครงการ “เจ้าบ้านที่ดี” อบรมอาสาสมัครตำรวจช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน้ำและทางทะเล

วันที่ 31 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 47 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

          (31 ส.ค.) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดเปิดโครงการ "เจ้าบ้านที่ดี” อบรมอาสาสมัครตำรวจช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน้ำและทางทะเล ณ โรงแรมเรือรัษฎา

          สถานการณ์ในปัจจุบัน การพัฒนาทางด้านสังคม ทางเศรษฐกิจ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้วีถีชีวิตขอคนในชุมชนเปลี่ยนไป มีการท่องเที่ยวทางน้ำและทางทะเล เกิดการพัฒนาขึ้น ซึ่งทางรัฐบาลและหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ พยายามหาแนวทางโดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน อาสาสมัครตำรวจน้ำ สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนทางน้ำและทางทะเลขึ้นมาช่วยเอื้อหนุนการท่องเที่ยวในชุมชนในหมู่บ้าน ให้เป็นศูนย์การท่องเที่ยวทางน้ำ (Maritime Tourism)ของหมู่บ้าน/ชุมชน และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองกำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ สถานีตำรวจน้ำ 2 กองกำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ จึงได้จัดโครงการ"เจ้าบ้านที่ดี” อบรมอาสาสมัครตำรวจช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน้ำและทางทะเล ขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 210 คน ทั้งนี้เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน/เครือข่าย การท่องเที่ยวทางน้ำและทางทะเลเกิดขึ้น และก่อให้เกิดความรักสามัคคี และสามารถนำความรู้ไปเป็นทางการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสังคม และประเทศชาติในโอกาสต่อไป