ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
อบจ.ตรัง เดินหน้าทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

วันที่ 31 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 55 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

 นายกิจ  หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ชั้น 2 โดยมีคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเข้าร่วมประชุม  เพื่อดำเนินการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับองค์กร/หน่วยงาน/ ประจำปี 2560 และจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับองค์กร/หน่วยงาน/ ประจำปี 2560 

               โดยเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2560 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังขึ้นตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ที่631/2560  ซึ่งมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน ภายในองค์กร หน่วยงาน กับทั้งกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ..2559-2564) และจะทำเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และดำเนินการขับเคลื่อนแผน ฯ ดังกล่าว โดยการสร้างความรู้ และความเข้าใจในแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมดังกล่าวให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยต่อไป