ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดตรัง ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ “เยาวชนไทยรวมใจภักดิ์ สืบสานปณิธานของพ่อ”

วันที่ 5 ก.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 34 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(5 มิ.ย.) เวลา 10.30 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดตรัง ประจำปี 2560 พร้อมมอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น จำนวน 9 คน และเยาวชนจิตอาสา จำนวน 23 คน และบรรยายพิเศษ เรื่อง ภาวะผู้นำกับเยาวชนที่ดี  ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมืองตรัง

          ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชน

ควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ โดยในส่วนกลางได้กำหนดการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สำหรับจังหวัดตรัง ได้กำหนดจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดตรัง ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ "เยาวชนไทยรวมใจภักดิ์ สืบสานปณิธานของพ่อ”ขึ้น ในวันนี้ โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงาน 220 คน ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ตระหนักและให้ความสำคัญของเด็กและเยาวชน และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ที่เถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ และในวันนี้ได้จัดกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมการบรรยายเรื่อง น้อมนำคำพ่อสอน สานต่อที่พ่อทำ การแสดงชุด "ธ สถิตในดวงใจ มิ่งขวัญปวงราษฎร์ถวายอาลัย” กิจกรรมการโต้วาที เรื่อง เยาวชนพลเมือง สู่ประเทศไทย 4.0 การจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดตรังและระดับอำเภอ