ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
สำนักงาน ก.พ.ลงพื้นที่ตรัง จัดโครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกงเพื่อตรังใสสะอาด

วันที่ 6 ก.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 11 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(6 ก.ย.) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกงเพื่อตรังใสสะอาด ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมืองตรัง

          นโยบายของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ข้อ 10.5 1ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึก ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่จากรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ำซ้อน และทำให้ภาครัฐและประชาชนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในการจัดโครงการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาเกียรติภูมิข้าราชการ การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ให้ขยายผลการสร้างสำนึกไทยไม่โกงในส่วนของข้าราชการ ให้เกิดการ   บูรณาการและให้สังคมเข้าใจการทำงานของข้าราชการ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน