ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ เผย ความคืบหน้าในการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง

วันที่ 7 ก.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 34 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ในการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการรับผิดชอบก่อสร้างทั่วประเทศจังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อใช้ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 แผนการดำเนินการจะต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ก่อนจะถึงงานพิธีประมาณ 10 วัน เพื่อจะได้ส่งมอบให้จังหวัดใช้ประกอบพิธีต่อไป ปัจจุบันเราได้ดำเนินการก่อสร้างฐานรากและพื้นล่างพร้อมที่จะติดตั้งตัวองค์พระเมรุมาศ ซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็ก ซึ่งขึ้นรูปมาจากโรงงานที่กรุงเทพมหานครโดยขนส่งมาถึงจังหวัดตรังในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน และใช้เวลาก่อสร้างในการขึ้นองค์พระเมรุมาศประมาณ 30 วันจึงจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับชมโดยจังหวัดตรังจะจัดงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ให้สมพระเกียรติ ทั้งนี้ก่อนที่จะดำเนินการนั้น ได้รับข้อสั่งการ มีฉัตร 9 ชั้นอยู่บนยอดองค์พระเมรุมาศ และก่อนที่จะอัญเชิญฉัตร 9 ชั้นขึ้นติดตั้งประดิษฐาน ได้กำหนดให้จัดประกอบพิธีบวงสรวงองค์พระเมรุมาศ

  โดยหลังจากประกอบพิธีบวงสรวงเรียบร้อยแล้ว สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างและตกแต่งพระเมรุมาศจำลองต่อไป สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งกำหนดให้ทุกอำเภอ ดำเนินการอย่างเหมาะสมและสมพระเกียรติ โดยให้ยึดหลัก "พอเพียง เรียบง่าย สมพระเกียรติ”