ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
กองทุนหมู่บ้านอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ร่วมกับคณะทีมงานจากภาคเอกชน ในนาม SAVE เดินตามรอยเท้าพ่อ จัดโครงการพัฒนากาบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่ความยั่งยืน

วันที่ 27 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 18 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

           ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละมอ  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรังนายมานิต ท่าจีน ปลัดอาวุโสอำเภอนาโยงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนสู่ความยั่งยืน

  ทางด้านนายปฐมพันธ์  ศิริพันธ์ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอนาโยงจังหวัดตรัง  กล่าวว่าตามที่รัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักกองทุนหมู่บ้านแลชุมชนเมืองแห่งชาติหรือ สทบ.เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารและดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศได้กำหนดแผนงานแนวทางการบริหารรวมถึงการส่งเสริมประชารัฐในหลายๆโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนรากหญ้ามาโดยตลอด  อีกทั้งกองทุนหมู่บ้านยังได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากสำนักกองทุนหมู่บ้านแลชุมชนเมืองแห่งชาติหรือ สทบ.เพื่อให้การบริหารของกองทุนหมู่บ้านเกิดผลสำเร็จในการเป็นที่พึ่งของชุมชนทั้งทางด้านการจัดสรรเงินทุนเพื่อสร้างรายได้และอาชีพการออมเพื่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชนเป็นต้นแต่การพัฒนาด้านต่างๆจำเป็นต้องมีความต่อเนื่องและทันยุคสมัยเพื่อให้รองรับกับนโยบายและข้อบังคับต่างๆที่ภาครัฐเป็นผู้กำหนดอีกครั้งความต้องการในแนวทางการบริหารเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนภายใต้โลกแห่งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้ทางเครือข่ายอำเภอนาโยงได้ร่วมปรึกษาหารือกับคณะทีมงานจากภาคเอกชนในนาม SAVE