ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง ทุ่มงบต่อเนื่อง 13 ล้านบาท ในการทำวิจัยและผลิตภัณฑ์ สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

วันที่ 28 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 14 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

           นายลือชัย  เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  กล่าวว่าจังหวัดตรัง เป็น 1 ใน7 ภาคใต้ฝั่งอันดามันที่สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มาโดยตลอด ซึ่งจังตรังมีฐานทรัพยากรท้องถิ่นจำนวนมาก ขณะนี้หัวใจสำคัญ คือพี่น้องประชาชนมีหัวใจในการรักษาในเรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และสิ่งแรกที่ต้องทำคือฐานทรัพยากรที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญจนนำไปสู่การปกปักรักษา การใช้ประโยชน์ และจิตสำนึกในการอนุรักษ์

  ทั้งนี้การดำเนินงานตามแผนแม่บทนั้นมีตั้งแต่ต้นทาง  กลางทางและปลายทาง   โดยเฉพาะกลางทาง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้มีส่วนช่วยทางจังหวัดให้สามารถขับเคลื่อนไปได้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 2563 ทางจังหวัดตรัง ได้ตั้งงบประมาณ จำนวน 13 ล้านบาท เพื่อการขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จ  อย่างไรก็ตามขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินงานด้านงานวิจัยและทดลอง ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นจุดสำคัญ ไม่ใช่แคปกปักรักษาเท่านั้นการนำมาใช้ประโยชน์ก็มีส่วนสำคัญเช่นกัน ที่จะนำไปสู่การสร้างอาชีพการสร้างงานให้กับประชาชน ให้มีรายได้  นอกจากนี้ประชาชนก็ยังมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้วยเช่นกัน เช่น การอนุรักษ์พันธุ์ข้าว เมื่อสมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ อดีตเจ้าเมืองตรัง ก็ยังตัดถนน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปทำนาได้ ซึ่งจังหวัดตรัง มีพื้นที่ไม่มากแต่จะทำอย่างไรให้ได้ข้าวที่ทีคุณภาพ  ดังนั้นงานวิจัยจึงมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการอนุรักษ์พันธุพืชพืชตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี