ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ตรังจัดโครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น Provincial Star OTOP : PSO กิจกรรม 3 คัดสรรผลิตภัณฑ์เด่นระดับจังหวัด

วันที่ 28 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 19 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

          (28 ม.ค.) นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น Provincial Star OTOP : PSO กิจกรรม 3 คัดสรรผลิตภัณฑ์เด่นระดับจังหวัด ณ โรงแรมอีโค่อินน์ อ.เมืองตรัง

          กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นภาคการผลิตและการบริการให้มีความสามารถในการแข่งขัน เกิดความยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนในประเทศมีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่ดีขึ้น และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยแนวทางที่สำคัญคือการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมโดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้และ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยมีแผนงานที่สำคัญ คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง การส่งเสริมการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นนโยบายรัฐบาลเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มั่งคั่ง ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยรัฐพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุนและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการส่งเสริมการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชน นำมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความโดดเด่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นที่ยอมรับของตลาดและสามารถจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อกำหนดเป้าหมายผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าเป็นที่นิยม มีศักยภาพด้านการผลิต ความสามารถด้านการตลาด จึงจำเป็นต้องจัดให้มีกระบวนการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด และประชาสัมพันธ์สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น ให้เป็นที่รู้จักและส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชนและนำสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาด เป้าหมายจังหวัดละ 5 ผลิตภัณฑ์ 5 ประเภท (อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร)

          ในการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดและเพื่อประชาสัมพันธ์สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด ให้เป็นที่รู้จักและส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชนตลอดจนเพื่อนำสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 70 คน