ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดบ้านสืบสาน แหล่งเรียนรู้ สู่ความพอเพียง และเปิดศูนย์การเรียนรู้ ตามรอยศาสตร์พระราชา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

วันที่ 29 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 9 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(29 ม.ค.) ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านสืบสาน แหล่งเรียนรู้ สู่ความพอเพียง และเปิดศูนย์การเรียนรู้ ตามรอยศาสตร์พระราชา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

          ทั้งนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้ดำเนินการจัดโครงการศูนย์การเรียนรู้ทางด้านพืชศาสตร์      สัตวศาสตร์และการประมง เพื่อจัดให้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ ตามพันธกิจและหน้าที่ของวิทยาลัย เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค สร้างเครือข่ายอาชีวศึกษาในการจัดการศึกษาอาชีพ บริหารวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพตลอดจนพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ สำหรับการจัดกิจกรรมในงาน เปิดบ้าน สืบสาน แหล่งเรียนรู้ สู่ความพอเพียงครั้งนี้ ประกอบด้วน 3 กิจกรรมคือ กิจกรรมการเปิด "ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง กิจกรรมการสาธิตทางการเกษตร กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการเตรียมดินผสม การเตรียมภาชนะปลูก และการปลูกพืชในภาชนะ โดยใช้เวลาในการอบรม 2 วัน