ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่ผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ

วันที่ 30 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 6 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

          (30 ม.ค.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่ผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยรับมอบเครื่องหมายฯ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

          ด้วยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดสร้างเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ขึ้น เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน และประเทศชาติเป็นส่วนรวม สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต