ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผวจ.ตรัง มอบโล่รางวัลโครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่างกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดตรัง

วันที่ 30 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 4 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(30 ม.ค.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรง เป็นประธานมอบโล่รางวัลโครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่างกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

          รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนโครงการตามแนวทางประชารัฐ ให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกกองทุนทั่วประเทศ   โดยผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เมื่อปี 2559  สนับสนุนงบประมาณ กองทุนละ 500,000  บาท ปี 2560  กองทุนละ 200,000  บาทและปี 2561  สนับสนุนงบประมาณ กองทุนละ 300,000  บาท สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ  ได้กำหนดจัดงาน "มหกรรมการแสดงผลงานการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” ซึ่งได้กำหนดกิจกรรมการคัดเลือกโครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่างของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด เพื่อมอบรางวัลให้กับโครงการตัวอย่างจากโครงการเพิ่มความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ งบประมาณ 500,000 บาท และโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ งบประมาณ  200,000  บาท จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยจัดรางวัลให้กับโครงการ  2  ระดับ คือรางวัลระดับประเทศ และรางวัลระดับจังหวัด ระดับจังหวัด จัดเป็น 6 ประเภทๆละ 3 รางวัล รวมจังหวัดละ 18 รางวัล  โครงการที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นโครงการที่มีผลงานการดำเนินงานตอบสนองยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยแบ่งประเภท ดังนี้ 1. โครงการที่แก้ไขปัญหาความเดือนร้อน สร้างความสุขและความมั่นคง 2.โครงการที่เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนา    3. โครงการที่พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 4. โครงการที่สร้างโอกาส ความเสอมภาคและลดความเหลื่อมล้ำ 5. โครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. โครงการที่มีการบูรณาการกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

          สำหรับจังหวัดตรัง โดยคณะทำงานคัดเลือกโครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่างกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด และพัฒนาการจังหวัด เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สาขา 10  และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับอำเภอ/จังหวัด  เป็นคณะทำงาน  ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับได้รับมอบโล่รางวัลระดับประเทศ จากนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ 10  มกราคม  2561  ณ  อาคารชาเลนเจอร์  อาคาร 2  ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี       

          ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า ในวันนี้  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับโล่รางวัลอีกครั้ง จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  ตามรายชื่อผู้รับมอบโล่รางวัลโครงการตามแนวทางประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต่อไปนี้ โครงการที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สร้างความสุขและความมั่นคง     รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  โครงการน้ำดื่มชุมชนประชารัฐ  กองทุนหมู่บ้านบ้านเกาะปริง หมู่ที่ 1 ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่  โครงการผลิตน้ำดื่มประชารัฐ   กองทุนหมู่บ้าน บ้านหัวควน หมู่ที่ 4 ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  โครงการน้ำดื่มประชารัฐ บ้านวังสมบูรณ์   กองทุนหมู่บ้าน บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 5  ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โครงการที่เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนารางวัลชนะเลิศ  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสุกร (แปรรูปผลิตภัณฑ์)  กองทุนหมู่บ้าน บ้านห้วยใหญ่  หมู่ที่ 12 ตำบล อ่าวตง  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง างวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  โครงการผสมปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ   กองทุนหมู่บ้าน บ้านโคกมะม่วง หมู่ที่ 11 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2  ได้แก่  โครงการกลุ่มผลิตและจำหน่ายเครื่องแกง   กองทุนหมู่บ้าน บ้านลำไห หมู่ที่ 3  ตำบลโพรงจระเข้  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง โครงการที่พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  โครงการจัดดอกไม้สด/ผูกผ้าและจัดงานพิธีต่างๆแบบครบวงจร    กองทุนหมู่บ้าน บ้านบ่อมะพร้าว หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรังรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  โครงการตลาดประชารัฐ  กองทุนหมู่บ้าน บ้านฉาง  หมู่ที่ 1 ตำบลโคกยาง  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2  ได้แก่  โครงการหีบศพโรงแอร์และพิธีต่างๆ  กองทุนหมู่บ้าน บ้านด่านสาย  หมู่ที่ 9 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  โครงการที่สร้างโอกาส ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำ รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ โครงการร้านค้าประชารัฐ  กองทุนหมู่บ้าน บ้านในปง   หมู่ที่ 3  ตำบลอ่าวตง  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  โครงการบริการรถไถ กองทุนหมู่บ้าน บ้านสะพานนาคบุตร หมู่ที่ 9 ตำบลนาวง  อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2  ได้แก่  โครงการบริหารรถขุดขนาดเล็ก ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน บ้านนาขาม  หมู่ที่ 14 ตำบลควนเมา   อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง โครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ผลิตและจำหน่ายเครื่องแกงไตปลาแห้ง  กองทุนหมู่บ้าน บ้านชุมชนท่าจีน เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 ได้แก่ โครงการศูนย์รวมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน  กองทุนหมู่บ้าน บ้านควนแคง หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  โครงการน้ำดื่มประชารัฐ   กองทุนหมู่บ้าน บ้านโคกสะท้อน หมู่ที่ 20 ตำบลเขาวิเศษ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง โครงการที่มีการบูรณาการกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ โครงการล่องแก่งบ้านเขาหลัก  กองทุนหมู่บ้าน บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 7  ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรังรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ โครงการกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านไสบ่อ   กองทุนหมู่บ้าน บ้านไสบ่อ หมู่ที่ 2  ตำบลนาวง  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  โครงการส่งเสริมอาชีพผ้ามัดย้อม   กองทุนหมู่บ้าน บ้านควนนกหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง