ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
กกต.ตรัง ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

วันที่ 31 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 13 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายธนศักดิ์ อึ้งอาภรณ์ พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานพรรคการเมือง ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศเรื่อง การกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

          ทั้งนี้ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อดังนี้

          1.ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 262 2.ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมในการสมัครรับเลือกตั้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนด 3.พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งได้ออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมในการสมัครรับเอกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 201 202 และ 203 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร