ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผอ.การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 ประกาศกำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ 2

วันที่ 31 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 10 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายประเสริฐ ปาโต ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดตรัง กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ประกอบข้อ 92 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดตรัง จึงกำหนดให้ใช้ ห้องดุสิตตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดตรัง

          ดังนั้น ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้นำหลักฐานเอกสารที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดมายื่นต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งด้วยตนเองภายในระยะเวลาและสถานที่กำหนด