ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕

วันที่ 1 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 24 คน)
ประภาส ชูพูล

     สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง รายงานว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM ๒.๕ ที่เกินมาตรฐานและเริ่มเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ในขณะนี้ รัฐบาลจึงออกมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยในระยะเร่งด่วนให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดโรงเรียนใน กทม.และปริมณฑลตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม-ศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทั้งโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและโรงเรียนเอกชน ส่วนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งให้หยุดตั้งแต่ ๑๒.๐๐ น. ของวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ สำหรับมหาวิทยาลัยให้อธิการบดีพิจารณาตามความเหมาะสม จังหวัดปริมณฑลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษตามหลักเกณฑ์ โดยอาจสั่งปิดโรงเรียน ลดการเผาในที่โล่งและตรวจสอบคุณภาพโรงงานโดยจะมีการประเมินสถานการณ์ว่าจะประกาศให้หยุดโรงเรียนต่ออีกหรือไม่ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีเวลาในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกและยืนยันว่าจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดตามแผนที่วางไว้ สำหรับปฏิทินการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จะไม่มีการเลื่อนสอบแต่อย่างใด โดยกระทรวง ศึกษาธิการมอบหมายให้โรงเรียนจัดสอนชดเชยและจัดติวเพิ่ทเติมหรือติวออนไลน์ เพื่อมิให้กระทบการสอบของนักเรียน
    นอกจากนี้ รัฐบาลยังเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้
    ๑. เพิ่มความถี่ในการกวาดล้างทำความสะอาดถนน และฉีดพ่นน้ำในอากาศตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐-๐๖.๐๐ น. ทุกวัน จนกว่าฝุ่นละอองจะลดลง
    ๒. แจกหน้ากากอนามัย N๙๕ ในพื้นที่ต่างๆ ที่มีปริมาณฝุ่นจำนวนมาก โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ป่วย คนชรา เด็กและผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับแหล่งกำเนิด
    ๓. เข้มงวดตรวจจับรถควันดำและบังคับใช้กฎหมายอย่างเค่งครัด ทั้งรถยนต์ขนาดเล็ก รถยนต์ขนาดใหญ่ และรถโดยสารสาธารณะ
    ๔. จัดตั้งคณะกรรมการร่วมในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้า โดยเร่งคืนพื้นผิวการจราจร ณ จุดที่ดำเนินการเสร็จแล้ว สำหรับจุดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จะปรับพื้นที่ผิวถนนให้กว้างขึ้น โดยบีบหรือลดพื้นที่การก่อสร้างบนพื้นผิวการจราจรให้แคบลง
    ๕. จัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคารสูงและระบบสาธารณูปโภคโดยจะดำเนินการติดตามตรวจสอบและสำรวจ ให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามมาตรการลดฝุ่นละอองให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
    ๖. การแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัด โดยอำนวยความสะดวกในการจราจรให้ดีขึ้น รวมถึงการเข้มงวดมิให้มีการจอดรถริมถนนสายหลัก
    ๗. เข้มงวดมิให้มีการเผาขยะและการเผาในที่โล่ง
    ๘. รณรงค์ไม่ให้ติดเครื่องยนต์ขณะจอดในสถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และพื้นที่ ที่มีมลพิษสูง
    ๙. การทำฝนเทียม
    ๑๐. ช่วงตรุษจีน รณรงค์สร้างความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนงดจุดธูป หรือเผากระดาษเงินกระดาษทอง เพื่อลดวิธีการปฏิบัติป้องกันการเกิดปัญหาหมอกควัน
    ทั้งนี้ สัปดาห์หน้าจะมีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทั้งระยะเร่งด่วน ระยะกลางและระยะยาว