ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
รัฐบาลดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนแรงงานประมงทะเลเพิ่มเติม

วันที่ 1 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 22 คน)
ประภาส ชูพูล

    นายธานินทร์ ทองขโชค ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง แจ้งว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการให้แรงงานต่างด้าวที่จะมาทำงานในประเทศไทยเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะจะเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายโดยเฉพาะแรงงาน จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทย มีอัตราค่าจ้างที่เป็นธรรม มีสวัสดิการต่าง ๆ อาทิ การรักษาพยาบาล การจ่ายค่าจ้าง ที่พัก วันลา วันหยุด เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน
    เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานในสาขาอาชีพที่คนไทยไม่นิยมทำกัน เช่น แรงงานก่อสร้าง แรงงานรับจ้างทำงานบ้าน และแรงงานในกิจการประมงทะเล ครม. จึงมีมติเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เปิดให้มีการขึ้นทะเบียนคนต่างด้าวเพื่อทำงานในกิจการประมงทะเล ระหว่างวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ – วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒และอธิบดีกรมประมงได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๘๓ แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ออกหนังสือคนประจำเรือ เพื่อใช้แทนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว และใช้แทนการอนุญาต ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๔ มกราคม ๒๕๖๒ มีนายจ้างจำนวน ๑,๙๐๑ ราย มาแจ้งความต้องการแรงงานจำนวน ๒๕,๙๒๐ คน แต่ปรากฏว่ามีคนต่างด้าวมาขอรับหนังสือคนประจำเรือเพียง ๑,๘๑๓ คน ทำให้ปัญหาขาดแคลนแรงงานยังไม่หมดไป
    ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
    ๑. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยใช้อำนาจตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถมายื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือ เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานกับนายจ้าง ในกิจการประมงทะเล ให้ครอบคลุมคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร ภายหลังวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และขยายระยะเวลาการดำเนินการขอหนังสือคนประจำเรือ จัดทำทะเบียนประวัติ หรือบัตรประจำตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ออกไปถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
    ๒. ขยายระยะเวลาเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและออกหนังสือคนประจำเรือ ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
    ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศ มอบอำนาจในการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non - Immigrant) รหัส L – A ให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในการดำเนินการตรวจลงตราให้กับแรงงานต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล ที่ได้รับหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
    โดย มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานเพื่อทำงานในเรือประมง ซึ่งอาจกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม