ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดอาคารโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์และสนามยิงปืนสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง

วันที่ 1 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 18 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

          (1 ก.พ.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์และสนามยิงปืนสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง  อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์ นิลทจันทร์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตตรัง กล่าวรายงาน

          สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดิมคือ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง สังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยาลัยพลศึกษาส่วนภูมิภาคลำดับที่ 16 เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อปี พ.ศ.2526 บุคคลผู้ริเริ่มในการจัดตั้งคือ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี การดำเนินการในระยะแรกใช้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรังเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนชั่วคราว และได้ย้ายสถานที่มาอยู่ประจำ ณ เลขที่ 90 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง แห่งนี้เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2529 จากการปฏิรูประบบราชการของรัฐ พ.ศ.2545 มีการจัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้น วิทยาลัยพลศึกษาทุกแห่งได้โอนมาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นมา และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

          สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เป็นสถาบันอุดมศึกษา มีพันธกิจในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางพลศึกษา ด้านกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และบุคลากรในด้านที่เกี่ยวข้องการวิจัย ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย รวมถึงทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ปัจจุบัน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เปิดการเรียนการสอนใน 3 คณะวิชา ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและสุขภาพ คณะศิลปะศาสตร์ หลักสูตรการบริหารจัดการกีฬา และคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรพลศึกษา

          สำหรับอาคารโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ได้รับงบประมาณผูกพันเมื่อปี พ.ศ.2559 ถึงปี พ.ศ.2562 เป็นเวลา 4 ปี วงเงินงบประมาณจำนวน 96,334,000 บาท (เก้าสิบหกล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันบาท) แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นห้องฝึกนักกีฬา จำนวน 4 ห้อง มีห้องพักผู้ฝึกสอน ห้องเก็บอุปกรณ์และห้องควบคุมระบบไฟ ชั้นที่ 2 เป็นโถงอเนกประสงค์ภายในใช้เป็นสนามบาสเกตบอลและสนามวอลเลย์บอล มีห้องพักนักกีฬา ห้องฝึกเทควันโด ห้องเทเบิลเทนนิส ห้องพักกรรมการ ห้องเรียนทฤษฎีกีฬา ห้องฟิสเนส ห้องลีลาส ห้องแอโรบิค และห้องรวบรวมผลงาน มีอัฒจรรย์ ที่นั่งชมกีฬาทั้ง 2 ฝั่ง ชั้นที่ 3 เป็นห้องสำนักงาน ห้องรับรองประธานและแขกพิเศษในการนั่งชมกีฬา และห้องประชุม สนามยิงปืนเป็นสนามขนาดมาตรฐาน ได้รับงบประมาณปี 2560 วงเงินงบประมาณก่อสร้างจำนวน 23,817,000 บาท (ยี่สิบสามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท) มีสนามยิงปืน 3 ระยะ ได้แก่ สนามยิงปืนอัดลม ระยะ 10 เมตร จำนวน 18 ช่องยิง สนามยิงปืนสั้นระยะ 25 เมตร จำนวน 16 ช่องยิง และสนามยิงปืนระยะ 50 เมตร จำนวน 18 ช่องยิง นอกจากนั้นมีห้องปฐมพยาบาล ห้องกรรมการ ห้องเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน อาคารโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ และสนามยิงปืน จะรองรับการจัดการเรียนการสอน การฝึกซ้อมกีฬา การส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ตลอดจนการบริการชุมชนในระดับภูมิภาคและระดับชาติ