ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดโครงการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ (มหกรรมวิชาการเทศบาลนครตรัง) พ.ศ.2562

วันที่ 4 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 8 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(4 ก.พ.) เวลา 17.00 น.นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ (มหกรรมวิชาการเทศบาลนครตรัง) พ.ศ.2562 ณ เวทีมหกรรมวิชาการ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 อ.เมืองตรัง

          การจัดงานมหกรรมวิชาการของเทศบาลนครตรังในครั้งนี้ โดยจะขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2562  ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่ การเดินขบวนแห่รางวัลพระราชทาน การจัดบูธนิทรรศการของนักเรียน การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ การแสดงผลงานของครูและนักเรียน มีสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรังเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดจำนวน 8 โรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ศูนย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการศึกษา ผลงานวิชาการของสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ประชาชนได้ประจักษ์และรับทราบถึงผลงานที่เทศบาลนครตรัง ได้ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาให้แก่ลูกหลานในท้องถิ่นตลอดมา ตลอดจนเพื่อให้พนักงานครูและนักเรียนในสังกัด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการได้อย่างเต็มตามศักยภาพ

          ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า วันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเห็นความก้าวหน้าด้านการศึกษาภายใต้การบริหารจัดการของเทศบาลนครตรัง สิ่งที่ได้ชื่นชมไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือ สถานศึกษาของเทศบาลรวมทั้งเด็กนักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และของพระมหากษัตริย์ด้วย ซึ่งส่วนนี้ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ด้านการศึกษา ในส่วนที่สำคัญผมเองได้ทราบจากท่านนายกเทศมนตรีนครตรังว่า เราเองจัดการศึกษาภายใต้พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในรัชกาลที่ 10 ซึ่งมีอยู่ 4 เรื่องด้วยกัน เรื่องแรกเรื่องของการที่อบรมบ่มเพาะให้เด็กของเราได้มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อบ้านเมือง ซึ่งเราได้เห็นความก้าวหน้าในหลายเรื่องที่ผู้รับผิดชอบในสถานศึกษาของเทศบาลนครตรังนั้นได้ดำเนินการไปอย่างค่อนข้างดีมาก เด็ก ๆ เหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญช่วยเหลือบ้านเมืองในอนาคต เรื่องที่ 2 ที่พระองค์ท่านปรารถนาอยากจะเห็นเด็กนักเรียนมีพื้นฐานชีวิตที่ดี ที่มั่นคงและมีคุณธรรม เราจะเห็นผลงานในหลาย ๆ เรื่องที่เทศบาลนครตรังได้สนับสนุนส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพ เช่น การแสดงต่าง ๆ ดั่งที่เราได้รับชมไปก่อนหน้านี้ เรื่องที่ 3 ผมมีความเชื่อมั่นว่าเรามีความสามารถดำเนินรอยตามพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาของพระองค์ท่านได้ก็คือ เรื่องส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กของเราได้มีงานทำ ได้มีอาชีพที่มั่นคงในอนาคต ซึ่งตรงนี้ถือว่าเด็ก ๆ ของเราหลายท่านวันนี้มีส่วนสำคัญที่จบการศึกษาไปแล้ว เป็นกำลังหลักของจังหวัดตรัง เป็นกำลังหลักของบ้านเมือง และส่วนสุดท้ายทางสถาบันการศึกษาของเทศบาลนครตรังนั้นได้อบรมบ่มเพาะให้เด็กของเราให้พลเมืองดี เพื่อช่วยเหลือส่วนรวม ช่วยเหลือบ้านเมืองของเรา ซึ่งถือว่าพวกเราได้มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ของเราได้อย่างเข้มข้น ดังที่ผลงานต่าง ๆ ที่ปรากฏโดยเฉพาะรางวัลพระราชทานเป็นเครื่องการันตีได้เป็นอย่างดี