ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสตรีระดับจังหวัดและการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2562

วันที่ 26 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 6 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(26 มี.ค.) นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสตรีระดับจังหวัดและการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2562 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมืองตรัง

          ในการจัดการประชุมวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีและภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและยื่นข้อเสนอสมัชชาสตรีจังหวัดตรัง ไปยังระดับนโยบายในประเด็นการส่งเสริมคุ้มครองพัฒนาศักยภาพสตรี ผู้หญิงกับเศรษฐกิจในครัวเรือน การเข้าถึงบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานและการเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง พื้นที่ปลอดภัยสังคมไทยไร้ความรุนแรง และเพื่อสร้างกระแสให้เกิดความตระหนักต่อบทบาทของสตรีในทุกมิติของสังคม ตลอดจนเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานจำนวน 90 คน นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเวทีสมัชชาสตรีจังหวัดตรัง ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน 4 ประเด็น คือ ประเด็น การส่งเสริม/คุ้มครอง/พัฒนาศักยภาพสตรี ประเด็นผู้หญิงกับเศรษฐกิจในครัวเรือน ประเด็นการเข้าถึงบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน และประเด็นพื้นที่ปลอดภัย สังคมไทยไร้ความรุนแรง