ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564

วันที่ 27 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 6 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(27 มี.ค.) นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564 (รอบครึ่งแผน) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564 และบรรยายพิเศษหัวข้อ "การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมืองตรัง

          พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 มาตรา 6 กำหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ ในการเสนอนโยบาย แผนหลักและโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และมาตรา 13 กำหนดให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2564 กำหนดวิสัยทัศน์ "คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน” ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม จึงได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณาความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงการให้โอกาส เกียรติ กำลังใจแก่คนพิการดำรงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ส่งเสริมความเสมอภาค เป็นธรรม สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิได้จริง การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564 (รอบครึ่งแผน) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564 โดยมีผู้เข้าประชุมจำนวน 140 คน