ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วัฒนธรรมจังหวัดตรังจัดประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 จังหวัดตรัง

วันที่ 27 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 3 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(27 มี.ค.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 จังหวัดตรัง ณ โรงแรมเรือรัษฎา

          ในการจัดการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการร้านเกม ร้านคาราโอเกะ ได้มีแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอย่างถูกต้องและเคร่งครัด และเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย แนวทางและหลักเกณฑ์ในการปฎิบัติงานที่ถูกต้อง ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ.2551 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน