ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดตรัง พบปะเยี่ยมเยียนชุมชนบ้านน้ำราบ อ.กันตัง

วันที่ 28 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 4 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(28 มี.ค.) นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะเดินทาลงพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนชาวประมงพื้นบ้าน โดยมี นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และให้คณะให้การต้อนรับ ณ กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านน้ำราบ หมู่ที่ 4 ต.บางสัก   อ.กันตัง จ.ตรัง

          สำหรับสภาวการณ์ด้านการประมงของจังหวัดตรังนั้น การประมงของจังหวัดตรังประกอบด้วย การประมงน้ำจืด การประมงทะเล และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีมูลค่าประมาณ 4,600 ล้านบาท/ปี จังหวัดตรังมีเรือประมงพาณิชย์ จำนวน 221 ลำ เรือประมงพื้นบ้านที่ขึ้นทะเบียนกับกรมเจ้าท่า จำนวน 728 ลำ กรมประมงได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการให้ทรัพยากรสัตว์น้ำเกิดความยั่งยืน ตลอดจนฟื้นฟูแหล่งทำการประมง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเสริมในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง การกำหนดเขตทะเลชายฝั่งตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ทำให้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างประมงพาณิชย์และประมงชายฝั่งลดลงอย่างมาก จากมาตรการต่าง ๆ ที่ดำเนินการ ทำให้พี่น้องประมงพื้นบ้าน ณ ปัจจุบันมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ประมงพื้นบ้านของจังหวัดตรังประมาณ 5,129 ครัวเรือน มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ภายใต้ภาคีความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาด้านการประมง ดำเนินการทั้งในระดับหมู่บ้าน ตำบล ผ่านการพูดคุยเจรจา วางกติกาชุมชน ณ จุดนี้เป็นตัวอย่างพื้นที่หนึ่งที่ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร

          ทั้งนี้ นายหลงเฝียะ บางสัก ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านน้ำราบ กล่าวว่า จากการเปิดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนทำให้คนในชุมชนได้มารวมตัวกัน และบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนด้วยตนเองนั้น นอกจากจะสร้างรายได้กลับคืนสู่คนในชุมชน และสังคมด้วยการนำรายได้เข้ากองทุน เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนแล้ว ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวบ้าน รวมทั้งส่งผลดีและเกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อชุมชน จนก่อเกิดความเข้มแข็งตระหนัก และหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำราบ มีจุดเด่นตรงที่มีความหลากหลาย โดดเด่น และแตกต่างไปจากที่อื่น โดยเริ่มด้วยการล่องแพศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน บนผืนป่าโกงกางอันกว้างใหญ่ ทั้งสองฝั่งคลองตาเปะกว่า 3,000 ไร่ ที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดตรัง รวมทั้งชมสัตว์น้ำนานาชนิด ก่อนที่จะไปผจญภัยด้วยการปีนป่ายโขดหินขึ้นสู่ยอดเขาชมป่า ที่มีความสูง 84 เมตร เพื่อชมทิวทัศน์ และเกาะแก่งในฝั่งทะเลอันดามันแบบ 360 องศา พร้อมสัมผัสพันธุ์ไม้ป่าหายากที่พบเห็นได้เฉพาะบนภูเขาสูง เช่น ตะบองเพชร ป่าไผ่ เป็นต้น