ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จังหวัดตรังจัดพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันที่ 31 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 1 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

           (31 มี.ค.)  ที่ห้องประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายลือชัย  เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำคณะข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2562

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงมีพระบรมราชคุณูปการแก่ประเทศ และประชาชนเป็นล้นพ้น สุดที่จะพรรณนาได้ เมื่อเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัตินั้นพระองค์ได้มีแนวทางและแก้ไขปัญหาในการปกครองประเทศชาติดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ มีความมั่งคั่งมั่นคงยิ่งว่ายุคใด ๆ ในสมัยรัตนโกสินทร์ ทรงทำนุบำรุงการพาณิชย์นาวี มีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศอย่างกว้างขวาง ข้าราชการได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดเงินเดือนเป็นครั้งแรกมีระบบการเก็บภาษีอากร การพระศาสนา ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามมากกว่า 30 พระอาราม ล้วนงดงามวิจิตรเป็นศรีสง่าแก่พระนคร ทรงสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกประดับเป็นอาภรณ์แห่งพระบวรพุทธศาสนา ด้านการศึกษาทรงเล็งเห็นการศึกษาเป็นความเจริญของบ้านเมืองประชาชน โดยให้จารึกความรู้นานาชนิดไว้ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามมีวิชาวรรณคดี ตำรายาโหราศาสตร์ การช่าง  เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสศึกษาอย่างกว้างขวาง ด้านความมั่นคงของประเทศทรงยึดหลักการรักษาศักดิ์ศรีของประเทศเป็นสำคัญ ไม่ยอมให้ชาติใดดูหมิ่น เหยียดหยามทรงป้องกันข้าศึกที่แผ่อิทธิพลเข้ามาทำลายความสงบภายในหัวเมือง ด้านสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ด้วยพระปรีชาญาณอันสุขุมลึกซึ้งทรงผ่อนปรน มิให้กระทบกระเทือนผลประโยชน์ของประเทศ และสัมพันธไมตรีระหว่างกัน ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ไว้แก่แผ่นดิน ซึ่งเก็บรักษาไว้ในถุงแดงเป็นจำนวนหลายหมื่นชั่ง ทรงนำมาเป็นค่าชดใช้แลกเปลี่ยนอธิปไตยของชาติในกรณีพิพาทดินแดน ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส อันเป็นวิกฤตการณ์ที่คับขันในสมัยนั้นอย่างยิ่งยวด พระราชกรณียกิจตลอดเวลา 27 ปี แห่งการครองราชย์ ทรงสร้างสรรค์คุณประโยชน์อเนกอนันต์อันเป็นรากฐานแห่งความเจริญวัฒนาทั้งสิ้น เป็นผลให้ชาติไทยคงความเป็นเอกราชอยู่ได้ตราบเท่าปัจจุบัน