ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปีพ.ศ. 2561 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

วันที่ 31 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 3 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(31 มี.ค.) เวลา 09.00 น. นายลือชัย  เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน และมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นในระดับจังหวัด จำนวน 9 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตลอดจนการอุทิศเวลาเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง

ตามที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นประธานอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้ขอความร่วมมือจังหวัดพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2561 จำนวน 3 คน แล้วส่งผลการคัดเลือกให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจังหวัดได้ขอความร่วมมือส่วนราชการให้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 พร้อมได้ดำเนินการให้คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดตรัง ประจำปี พ.ศ.2561 ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 โดยจังหวัดได้ส่งผลการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวให้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการภายในกำหนดแล้วนั้น บัดนี้ ประธานอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นได้ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดตรัง ประจำปี พ.ศ.2561 แล้ว จำนวน 3 ราย โดยเดินทางเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 จากนายกรัฐมนตรี ในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2562 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล คือ นางจิรวรรณ อายะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง นายตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และนายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นปรง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

สำหรับข้าราชการที่ส่วนราชการส่งผลงานเพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดตรัง ประจำปี พ.ศ.2561 อีกจำนวน 9 ราย จังหวัดขอชมเชยในความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราชการและประชาชน รวมทั้งได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการครองตน ครองคน ครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานที่ดี