ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาและขยายฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมายการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

วันที่ 1 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 10 คน)
ประภาส ชูพูล

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง รายงานว่ารัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง การให้เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจะช่วยบรรเทาค่าครองชีพและแบ่งเบาภาระให้พ่อแม่อีกทางหนึ่ง โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่แรกเกิด - ๖ ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
.ขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนเดือนละ ๖๐๐ บาท เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากเดิมตั้งแต่แรกเกิด-๓ ปี เป็นตั้งแต่แรกเกิด-๖ ปี
๒.ขยายฐานรายได้ของครัวเรือนจากเดิม ๓๖,๐๐๐ บาท/ปีเป็นไม่เกิน ๑ แสนบาท/ปี เนื่องจากสอดคล้องกับการใช้ฐานเกณฑ์รายได้ของผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐครอบคลุมเด็กในครอบครัวยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจนเพิ่มขึ้นและไม่ซ้ำซ้อนกับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของรัฐในปัจจุบัน
๓.กลุ่มเป้าหมายเด็กที่เกิดที่จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่ม ได้แก่
   ๑) เด็กที่รับสิทธิ์ในปีงบ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ให้รับเงินอุดหนุนต่อเนื่องจนครบอายุครบ ๖ ปี
   ๒) เด็กที่เกิดตั้งแต่ ๑ ต.ค.๒๕๕๘ ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยได้รับสิทธิ์มีสิทธิ์ได้รับเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จนอายุครบ ๖ ปี
   ๓) เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้รับสิทธิ์จนอายุครบ ๖ ปี
ทั้งนี้การขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนฯ ไปจนถึงอายุ ๖ ปี เนื่องจากงานวิจัยพบว่าเด็กแรกเกิด- ๖ ปี เป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดของการเจริญเติบโต โดยเฉพาะพัฒนาการด้านสมอง ดังนั้นการพัฒนาเด็กในช่วงอายุดังกล่าวจึงเป็นการพัฒนาที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดต่อสังคมในระยะยาวและจากรายงานติดตามประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนฯ ประจำปี ๒๕๖๑ พบว่าเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ ได้รับประโยชน์มากกว่าทั้งในด้านภาวะโภชนาการและการเข้าถึงการบริการทางสังคม เช่นการพาเด็กไปรับบริการตรวจทางการแพทย์หลังคลอดหรือการนำเงินช่วยเหลือส่วนหนึ่งไปซื้อของเล่นที่พัฒนาสมองเด็กได้อย่างเต็มที่