ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 6 คน)
ประภาส ชูพูล

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง รายงานว่าวันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนโดยใช้ "น้ำ" เป็นสื่อในการสัมพันธไมตรี วันที่ 13 เมษายนของทุกปี นอกจากจะเป็นวันมหาสงกรานต์แล้ว รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติอีกด้วย เพื่อให้ลูกหลานได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นบุพการี ผู้อาวุโสหรือผู้ใหญ่ในชุมชนที่เคยทำคุณประโยชน์แก่สังคม ส่วนวันที่ 14 เมษายนของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวัน "วันครอบครัว" ที่ประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับไปหาครอบครัว จึงเป็นช่วงเวลาแห่งความรักความอบอุ่น การได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา และทำกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบ "แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562” ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ
การรณรงค์ในปีนี้อยู่ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยมีห้วงเวลาการดำเนินการเป็น 3 ช่วง คือช่วงประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 17 เมษายน 2562 ช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 10 เมษายน 2562 และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้นำหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงพื้นที่ของปัญหา ตามระบบการเตือนภัยของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 มาวิเคราะห์จากจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 – 2561) และกำหนดให้มีระดับของความเสี่ยง 4 ระดับ ดังนี้
   สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูงสุดโดยมีค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ขึ้นไป
   สีส้ม หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูงโดยมีค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ตั้งแต่ 1.00 – 1.99
   สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย โดยมีค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ตั้งแต่ 0.01 – 0.99
   สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลเท่ากับ 0.00
ผลการประเมินความเสี่ยงของอำเภอตามหลักเกณฑ์ สถิติจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 – 2561) ลำดับระดับความเสี่ยงช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่ามีอำเภอในระดับความเสี่ยงสีแดง จำนวน 29 อำเภอ อำเภอในระดับความเสี่ยงสีส้ม จำนวน 109 อำเภอ อำเภอในระดับความเสี่ยงสีเหลือง จำนวน 695 อำเภอและอำเภอในระดับความเสี่ยงสีเขียว จำนวน 45 อำเภอ
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดมาตรการในการดำเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จำนวน 7 มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ประกอบด้วย
   1) ด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง
   2) ด้านสังคมและชุมชน
   3) ด้านการสร้างการรับรู้และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน
   4) การดำเนินการด้านมาตรการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ
2. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม
3. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ
4. มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
5. มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ
6. มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
7. มาตรการบริหารจัดการ