ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วัฒนธรรมจังหวัดตรังจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2562

วันที่ 2 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(2 เม.ย.) นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2562 ณ แหล่งโบราณ "ถ้ำตรา” บ้านปากแจ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

          เนื่องด้วยวันที่ 2 เมษายนของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2528 เป็นต้นมา เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ จนเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและนานาประเทศ "วันอนุรักษ์มรดกไทย” ทุกปี ที่ผ่านมา รัฐบาลและเอกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดตรัง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแจ่ม กำหนดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2562 ขึ้นในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ปกป้อง เชิดชู สถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นในคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาโบราณสถานที่สำคัญในจังหวัดตรัง โดยแหล่งโบราณสถาน "ถ้ำตรา” แห่งนี้ เป็นโบราณสถานที่สำคัญหนึ่งใน 20 แห่งของจังหวัดตรัง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน