ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จังหวัดตรังทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

วันที่ 2 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

          (2 เม.ย.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562  เพื่อนำไปช่วยเหลือ สนับสนุนและพัฒนาเด็กที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสให้ได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ.เมืองตรัง

          จังหวัดตรังได้ดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า เมื่อปี 2522 เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนฯ ในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี ปัจจุบันมีเงินกองทุนฯ ของจังหวัดตรัง จำนวน 2,299,352.69 บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบสองบาทหกสิบเก้าสตางค์) โดยเงินที่ได้รับบริจาค จากการทอดผ้าป่าฯ จะนำสมทบเข้ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดและส่วนกลาง เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ในปี พ.ศ.2562 ที่อยู่ในระบบโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับส่วนกลางปีนี้ได้สมทบทุน เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นพันบาทถ้วน) และได้ดำเนินการมอบเงินทุนฯ ในวันทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดตรัง ประจำปี 2562 จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 1,200 บาท รวมเป็นเงิน 60,000.- บาท และกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ส่วนกลาง ได้จัดสรรให้จังหวัดตรัง จำนวน 15 ทุน ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 65 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,000.-บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)