ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมติดตามความคืบหน้าในการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้พิธีฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

วันที่ 3 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(3 เม.ย.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์  จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3/2562 โดยมี นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

          ทั้งนี้ จากการที่จังหวัดตรังได้มีคำสั่งมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ไปดำเนินการเตรียมความพร้อมตามภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องในพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าไปแล้ว 2 ครั้ง พร้อมทั้งได้มีการจัดให้มีการซ้อมเสมือนจริงเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา และสรุปถอดบทเรียนเพื่อให้แต่ละฝ่ายไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 กระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำน้ำอภิเษก ครั้งที่ 1/2562 กับผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน โดยมีข้อสั่งการและข้อแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่จังหวัดจะต้องนำมาสู่การปฏิบัติให้มีความพร้อมยิ่งขึ้น และในวันนี้ได้มีการประชุมเพื่อที่จะได้ติดตามความคืบหน้าของแต่ละฝ่ายเพื่อให้การดำเนินภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ