ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง พ.ศ.2558

วันที่ 4 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(4 เม.ย.) นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง พ.ศ.2558 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลนครตรัง ชั้น 3

จังหวัดตรังได้มีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง พ.ศ.2558 ใช้เป็นแผนหลักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ตามกรอบแนวทางการดำเนินงานที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 โดยจังหวัดตรังประกาศใช้แผนฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 และต่อมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ได้มีการทบทวนแผนฯ (ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559) ขึ้น และได้มีการประกาศใช้แผนฯ อีกครั้งเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 จนถึงเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 จังหวัดตรังได้มีการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง พ.ศ.2558 เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการนำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง พ.ศ.2558 ไปปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง พ.ศ.2558 ต่อไป และจากผลการถอดบทเรียนดังกล่าว ประกอบกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนากรอบการดำเนินงาน เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558-2573 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่และลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง พ.ศ.2558 ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง พ.ศ.2558 เพื่อร่วมกันพิจารณา ปรับปรุง ทบทวนแผนฯ ขึ้นในวันนี้