ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จังหวัดตรังปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 7 พ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(7 พ.ค.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 41 คน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เรือนจำจังหวัดตรัง

          ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษและปล่อยตัวไป เพื่อเปิดโอกาสให้ได้กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชาติสืบไป เพื่อเป็นการรองรับการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ เรือนจำจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมก่อนที่จะส่งบุคคลเหล่านี้กลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น ให้การศึกษา การพัฒนาจิตใจ การแนะแนวทางประกอบอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลเหล่านี้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปติสุข มีอาชีพที่สุจริต ไม่เป็นภาระและไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม

          ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า วันนี้ผมถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเพราะว่าปีนี้มีการพระราชทานอภัยโทษมากเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยเนื่องในพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งผมเองก็ประชุมพิจารณาตามเกณฑ์ที่พระราชกฤษกาได้ประกาศในราชกิจจาไปแล้วจะเป็นกรอบในการพิจารณา ปีนี้ผู้ต้องหาของเราได้รับการอภัยโทษมากพอสมควรที่มากกว่าทุกปี ก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณ คนที่ถูกจองจับตามระเบียบและกรอบที่กำหนดทุกคนเพียงแต่ว่าจะอยู่ในเกณฑ์ไหนเท่านั้นเอง บางท่านอาจจะไม่ได้ถูกปล่อยตัวมา เพราะว่าคนที่ปล่อยตัวโทษจะอยู่ไม่เกิน 1-2 ปี หลังจากนั้น 2 ปีขึ้นไปก็จะดูว่าคุณทำความดีแค่ไหน แต่ทุกคนได้รับพระราชทานอภัยโทษลดลั่นกันตามสัดส่วนที่ตัวเองได้ถูกจองจำไป