ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงาน OTOP ระดับจังหวัดเตรียมการคัดสรรสุดยอด OTOP ประจำปี 2562

วันที่ 8 พ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

       (8 พ.ค.) นางณิทฐา  แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน OTOP และการคัดสรร OTOP ประจำปี 2562 ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยมี นายธรรมกร ลีลาวรกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน

          ในการจัดประชุมดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์(Product Level) ที่จะนำไปสู่การ พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)    เพื่อจัดระบบฐาน ข้อมูลผลิตภัณฑ์(Profile)ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างคุณค่าของผลิต ภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ประกอบการ OTOP และชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  โดยมีกำหนดการรับสมัคร คัดสรรฯ  ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 สถานที่รับสมัครสำนัก งานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง และดำเนินการคัดสรรฯ ระดับจังหวัด ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง และส่งต่อเพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์ระดับประเทศในวันที่ 20 พ.ค. โดยจะประกาศผลการคัดสรรรอบแรกวันที่ 10 มิ.ย.2562 ต่อไป