ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (Kick off) ระดับจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(10 พ.ค.)  นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (Kick off) ระดับจังหวัด ณ บ้านทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

              ตามที่จังหวัดตรังได้มอบหมายให้อำเภอคัดเลือกและดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 หมู่บ้าน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งอำเภอ  ปะเหลียน ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก บ้านทุ่งมะขามป้อม  หมู่ที่ 6  ตำบลท่าข้าม   อำเภอปะเหลียน  แห่งนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หมู่บ้านนี้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการพัฒนาตามแนวทางหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ อาทิเช่น การทำบัญชีครัวเรือน การทำแผนชุมชน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา  การประกอบสัมมาชีพของครัวเรือน การบริหารจัดการหนี้ครัวเรือน การส่งเสริมการออม การเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหมู่บ้านอื่น ๆ การจัดสวัสดิการในชุมชน การส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนปลอดอบายมุข การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนครอบครัวพัฒนา แกนนำหมู่บ้าน ผู้นำสตรี/ผู้แทนกลุ่ม/องค์กร/คุ้มบ้าน ผู้แทนครัวเรือนอื่น ๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

            สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การตั้งปณิธานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การกล่าวคำปฏิญาณของจิตอาสา การเปิดป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปลูกต้นรวงผึ้งและการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ