ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

วันที่ 10 พ.ค. 2562 )
ประภาส ชูพูล

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง รายงานว่าการดำเนินงานตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจที่มุ่งเน้นในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อป้อนให้กับตลาดแรงงาน และตามความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากยังเป็นกลุ่มที่ขาดแคลนในปัจจุบัน
     คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบให้กระทรวงการคลัง โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดำเนิน "โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่าน กยศ.” โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับอาชีวศึกษา เห็นความสำคัญของสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย
     1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
     2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
     3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
     4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
     5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
     6) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
     7) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
     8) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
     9) อุตสาหกรรมดิจิทัล
     10) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
     และ 3 อุตสาหกรรมหลักสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งประกอบด้วย
     1) อุตสาหกรรมระบบราง
     2) อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี
     3) อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
     โดยโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2562 – 2566) ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ดังนี้
     1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับปริญญาตรี โดยผู้กู้ยืมเงินที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นนิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาหรือกำลังจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน และเมื่อสำเร็จการศึกษา ในสาขาวิชาที่กำหนด กยศ. จะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.5 และได้ส่วนลด เงินต้นร้อยละ 30
     2. โครงการส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ในระดับอาชีวศึกษา
     โดยผู้กู้ยืมเงินที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นนักเรียนอาชีวศึกษาที่กำลังศึกษาหรือกำลังจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนด กยศ. จะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.5 และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 50
     ทั้งนี้ หากผู้กู้ยืมเงินที่เข้าร่วมโครงการ ไม่สามารถสำเร็จการศึกษา หรือไม่ได้สำเร็จการศึกษา ตามสาขาวิชาที่กำหนดไว้ หรือผิดนัดชำระหนี้ จะไม่ได้รับการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดและไม่ได้รับส่วนลดเงินต้น โดยจะต้องชำระหนี้ตามระเบียบของกองทุน
     โดยกระทรวงการคลังคาดว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว จะช่วยลดปัญหากำลังแรงงานส่วนเกิน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดทักษะที่ตรงกับสายงานที่ตลาดต้องการ และจะช่วยสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรมนุษย์ ทำให้ประเทศมีแรงงานที่มีศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศไทยในอนาคต