ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดโครงการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

วันที่ 16 ก.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่วัดสาริการาม ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 พร้อมถวายเทียนพรรษาและหล่อเทียนพรรษา โดยมี นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี

          วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกในโลก ชื่อว่า ธัมมจักรกัปปวัตนสูตรทำให้อัญญาโกณฑัญญธพราหมณ์ได้ดวงตาเห็นธรรม ทูลขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกและเป็นวันที่บังเกิดพระรัตนตรัย ครบทั้ง 3 คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ นับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง สมควรที่พุทธศาสนิกชนจะประกอบคุณงาม ความดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นภาระสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรต่อไป สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมคนไทยให้นำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมมีคุณภาพ เผยแพร่หลักธรรมสู่เด็กเยาวชนและประชาชน ตระหนักและเห็นความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตระหนักถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนา และได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากขึ้น และเพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมใจกันลด ละ เลิกอบายมุขทุกประเภท อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจและการปฏิบัติบูชาคุณพระรัตนตรัย ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ละความชั่วมุ่งทำความดี