ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ติดตามตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2

วันที่ 19 ก.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(19 ก.ค.) ) นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย น.ส.ปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 และ นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5 และ 6 ร่วมเป็นประธานในการประชุมติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และผลการจัดการขยะของ อปท. ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

          สำหรับประเด็นการตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ติดตามความคืบหน้าในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ในด้านมาตรการหรือวิธีการจับสัตว์จรจัดอย่างปลอดภัยและไม่ทารุณกรรมสัตว์ การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวให้เพียงพอกับจำนวนของสัตว์จรจัด การวางแผนในการดำเนินงานเรื่องศูนย์พักพิงสัตว์จรจัด ผลความคืบหน้าในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  ความคืบหนาในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน ความคืบหน้าในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน ความคืบหน้าเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า ความคืบหน้าเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในแรงงานต่างด้าว ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า

          สำหรับการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะโดยการใช้เตาเผาขยะของ อปท.ที่ได้รับการถ่ายโอนเตาเผาขยะให้สามารถใช้ประโยชน์และบริหารจัดการเตาเผาขยะให้เกิดประสิทธิภาพ โดยรายงานผลดำเนินงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และสำนักนายกรัฐมนตรี ราบ หน่วยงานได้มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/ว320 ลงงันที่ 7 มิถุนายน 2562 แจ้งข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการถ่ายโอนเตาเผาขยะและที่มีเตาเผาขยะขนาดเล็กในพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น 29 เตา ให้รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะ โดยใช้เตาเผาขยะ ขอทราบภาพรวมผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะโดยการใช้เตาเผาขยะของ อปท.มีผลการดำเนินการเป็นอย่างไร และมีปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะโดยการใช้เตาเผาขยะ

          หลังจากประชุมเสร็จแล้ว ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง ณ โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง และโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายห้วยเร็จ –นาท่ามเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง